ประกาศ

     ท่านสามารถพิมพ์ผลการประกวดและ ใบเกียรติบัตร ได้จากเมนูพิมพ์ด้านซ้ายข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว.....ประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะฯ

ปีนี้มี 4 ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล มีประเทศ มีประเทศ อินโดนีเซีย , ลาว , เวียดนาม และมาเลเซีย
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย มีประเทศ ลาว , เวียดนาม และมาเลเซีย ยกเว้นอินโดนีเชีย
3. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดพูดในทีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) มีประเทศ อินโดนีเซีย , ลาว , เวียดนาม และมาเลเซีย
4. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงสากล มีประเทศ อินโดนีเซีย , ลาว , เวียดนาม และมาเลเซีย

เจ้าภาพที่ดูแลรับผิดชอบ
1. ประเทศ อินโดนีเซีย วิทยลัยการอาชีพสุไหงโกลก
2. ประเทศ ลาว วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
3. ประเทศ เวียดนาม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ทราชูทิศมุกดาหาร
4. ประเทศ มาเลเซีย วิทยาลัยการอาชีพรามัน
ขอให้วิทยาลัยเจ้าภาพที่ดูแลประเทศอาเชียน ทั้ง 4 แห่งเป็นผู้แทน การลงทะเบียน ออนไลน์ ตามระเบียบของ อวท. โดยทำเรื่องตั้งชุดเบิกจ่ายที่ งบประมาณ อวท. อาเซียน
สงสัย ติดต่อประสานงาน ผอ สมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ มือถือ 089-549-7357

ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าแข่งขันทักษะและประชุมองค์การฯ

1. ค่าใช้จ่ายในการสมัครการแข่งขันทักษะของครูผู้ควบคุมทีม ท่านละ 300 บาท นักเรียนคนละ 250 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการสมัครการประชุมองค์การฯของครูที่ปรึกษา ท่านละ 300 บาท และค่าที่พักคืนละ 650 บาท / นักเรียนคนละ 250 บาท และค่าที่พักคืนละ 450 บาท

การลงทะเบียนนักศึกษาอาเซียน


  • ให้วิทยาลัยที่รับผิดชอบลงทะเบียนตามปกติ จากนั้นเมื่อป้อนข้อมูลนักศึกษาให้ป้อนบัตรประชาชนเริ่มต้นด้วยเลข 0 หาก เลขพาสปอร์ตยาวไม่พอ

  • ป้อนข้อมูลตามปกติ โดยในช่อง สัญชาติ และประเทศ ให้ระบุตามประเทศของนักศึกษาอาเซียน เมื่อพิมพ์บ้ตร ระบบจะพิมพ์ประเทศลงในบัตรอัตโนมัติ ถ้าหากข้อมูลประเทศไม่เป็น ไทยหมายเหตุ นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในประเทศไทย ไม่ต้องระบุประเทศ ให้คงไว้เป็นประเทศไทย

องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) มีที่มาจากการที่จะพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาอาชีพ และการอยู่ร่วมกัน กับผู้อื่นในสังคม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำ มีความกล้าที่จะคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม