องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) มีที่มาจากการที่จะพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาอาชีพ และการอยู่ร่วมกัน กับผู้อื่นในสังคม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำ มีความกล้าที่จะคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม